Lovgrundlag Vikarbrug

Ministeriet kan i den forbindelse henvise til Dagtilbudsvejledningens pkt. 716, hvor det fremgår at: ”Pasning af et barn i en privat pasningsordning er baseret på en aftale mellem barnets forældre og den private pasningsordning. Det er den konkrete aftale, der afgør rammerne for brugen af eventuelle vikarer i pasningsordningen.[…] Udgangspunktet for godkendelsen af aftalen er således, at den private passer, der indgår aftale med forældrene passer barnet eller børnene hovedparten af tiden. Brug af vikarer i den private pasningsordning vil således være af midlertidig karakter, hvor den private passer er fraværende af kortere varighed f.eks. i forbindelse med ferie, almindeligt sygefravær og kursusdeltagelse.” Det fremgår desuden af Dagtilbudsvejledningens pkt. 747, at ”Kommunalbestyrelsen skal godkende de enkelte børnepassere og pasningsordninger for at sikre, at de personlige forudsætninger og de fysiske rammer er forsvarlige med hensyn til at kunne passe andres børn, jf. § 81, stk. 1.” […] ”Hvis der anvendes en eller flere vikarer til pasningen, vil disse ligeledes skulle godkendes – herunder skal der indhentes børneattester på de relevante personer.” I Dagtilbudsvejledningens pkt. 748, specificeres det desuden at ”[…] den almindelig forvaltningsretlige grundsætning om, at en myndighed ikke lovligt kan opstille regler, der afskærer eller begrænser en skønsmæssig afvejning, også gælder for sager om godkendelse af privat pasning. Dette indebærer, at eventuelle udarbejdede retningslinjer for, hvorledes private pasningsaftaler skal bedømmes, ikke må udformes på en sådan måde, at en enkelt faktor opstilles som en ufravigelig regel.” Det er således ministeriets vurdering, at uanset hvordan den private pasning tilrettelægges, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om den konkrete indgående aftale mellem forældrene og den private pasningsordning, idet dette er betingelsen for, at forældrene kan få udbetalt tilskud til den private pasning. Kommunens godkendelse skal som minimum omfatte godkendelse af de fysiske rammer, børnepasserens personlige kvalifikationer, samt hvorvidt forholdene i det enkelte hjem er egnede til, at der passes børn. Kommunalbestyrelsens vurdering af, om en privat pasningsordning kan godkendes, skal bero på en konkret og individuel vurdering af den samlede pasningsordning, herunder barnets behov. Hvis der anvendes vikarer som led i den private pasning, skal kommunalbestyrelsen ligeledes godkende vikaren – herunder skal der indhentes børneattest forud for godkendelsen. 4 Ministeriet vurderer dermed ikke, at det er i overensstemmelse med loven, hvis kommunalbestyrelsen opstiller generelle regler for godkendelse af private pasningsordninger, som afskærer den konkrete individuelle vurdering, som skal ligge til grund for godkendelsen.”

Published by Helle Boisen Andersen

Stor Privat Pasningsordning med to private børnepassere. Serverer kun økologisk mad, musik hver dag, udeliv prioriteres højt.

No Comments

Post a Comment